Korrekturläsare

Vad gör en korrekturläsare

Korrekturläsaren är en mellanhand för författaren och tryckeriet, och det är det sista som sker i texten innan tryck, för nu ska alla småfel som datorn inte registrerat upptäckas. Korrekturläsaren ska se till att inga stavfel finns kvar, att versaler (stora bokstäver) och gemener (små bokstäver) står på rätt plats, att alla skiljetecken som komma, punkt, semikolon, vanligt kolon etcetera sitter där de ska. Vidare måste särskrivningar ses över, eftersom det ännu inte finns ett bra utvecklat program till datorn. Wordprogrammet säger oftast att vissa ord ska särskrivas, och detta är något du måste lära dig själva att klara av. I skönlitteratur får till exempel inga förkortningar finnas med och dessa måste då skrivas ut. Meningsbyggnadsfel är vanligt förekommande, och då kan meningen få en helt annan innebörd än vad den ska ha, och givetvis måste även detta rättas till. Men andra ord ser korrekturläsaren till att bokmanuset ska vara felfritt från fel innan boken går till tryck.

Korrekturläsning på papper

När man korrekturläser på papper använder man sig av något som kallas korrekturtecken, de ser ut som små krumelurer, och markeras med rött till höger om texten och tecknen måste korrekturläsare behärska och även någon som jobbar på det tryckeri där boken ska tryckas. Dessa tecken har olika betydelser.